Darmowa dostawa już od 150 zł

Regulamin sklepu internetowego etizen.pl
§ 1 Postanowienia ogólne

1. etizen.pl to nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie etizen.pl, prowadzonego przez Etizen Polska Grzegorz Latacz os.Złote 9/2 58-200 Dzierżoniów
wpisanego do rejestru przedsiębiorców przez Burmistrza Miasta Dzierżoniowa z nadanym numerem NIP: 882-167-08-52, REGON: 890644478.

2. Dane kontaktowe sklepu internetowego:
etizen.pl
os.Złote 9/2; 58-200 Dzierżoniów tel. 74/831-00-24; tel. sms mms 888-443-222

3. adres poczty elektronicznej: sklep@etizen.pl
4. numer telefonu do sklepu: +48 74 831 00 24, czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 21:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

5. Regulamin sklepu internetowego etizen.pl udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej etizen.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2 Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:
a. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;
b. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);
c. etizen.pl– nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie internetowej etizen.pl prowadzonego przez firmę Etizen Polska;
d. Sprzedawca –

Etizen Polska Grzegorz Latacz os.Złote 9/2 58-200 Dzierżoniów

wpisanego do rejestru przedsiębiorców przez Burmistrza Miasta Dzierżoniowa z nadanym numerem NIP: 882-167-08-52, REGON: 890644478.

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego etizen.pl
1. Do korzystania ze sklepu internetowego etizen.pl, w tym do przeglądania asortymentu sklepu etizen.pl oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;
d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego etizen.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej etizen.pl oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego etizen.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego etizen.pl. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego etizen.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w etizen.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na etizen.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z etizen.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: sklep@etizen.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których etizen.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

4. W celu dokonania rejestracji w etizen.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego etizen.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego etizen.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

6. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu etizen.pl (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@etizen.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 74 831 00 24 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez etizen.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

8. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w etizen.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z etizen.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

§ 3 Ceny produktów i dostępne metody płatności

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej etizen.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny towarów podane na stronie internetowej etizen.pl nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej etizen.pl w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w etizen.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

5. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez etizen.pl ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:
Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie Punktu Odbioru Osobistego. W wybranych przypadkach etizen.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym etizen.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Raty w systemie ratalnym eCredit – usługa jest realizowana za pośrednictwem współpracujących z etizen.pl instytucji finansowych (banków). Szczegółowe informacje
o podmiotach realizujących przedmiotową usługę dostępne są na stronie etizen.pl
w zakładce System ratalny eCredit.
e-Kartą podarunkową etizen.pl – z tym wyjątkiem, że płatność za e-Kartę Podarunkową nabywaną w etizen.pl nie może być dokonana przy użyciu innej e-Karty Podarunkowej.

§ 4 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu etizen.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie etizen.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od etizen.pl automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez etizen.pl dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.

3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a etizen.pl, etizen.pl potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a etizen.pl dotycząca zakupu danego produktu w etizen.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w etizen.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

§ 5 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z etizen.pl firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem etizen.pl są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronie internetowej etizen.pl w zakładce Punkty Odbioru Osobistego.

3. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Sposoby i koszty dostawy.

4. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu etizen.pl informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępnego w etizen.pl można znaleźć w zakładce Punkty Odbioru Osobistego.

5. Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie etizen.pl w zakładce Sposoby i koszty dostawy.

§ 6 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

1. Wszystkie produkty dostępne w etizen.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Powyższe zastrzeżenie w zakresie wad fizycznych nie dotyczy produktów wystawionych do sprzedaży na etizen.pl oznaczonych kategorią Outlet. Zasady odpowiedzialności za wady fizyczne produktów z Outletu określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3. etizen.pl jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. etizen.pl ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

4. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:
a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@etizen.pl, serwis@etizen.pl
b. poprzez wypełnianie Formularza reklamacji dostępnego na etizen.pl w zakładce Formularz reklamacji
c. telefonicznie pod numerem telefonu: 74 831 00 24.
d. pisemnie na adres etizen.pl podany w § 1 ust 2. Regulaminu

5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na swój koszt , dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji etizen.pl zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. etizen.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni etizen.pl nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

9. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt etizen.pl.

10. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że etizen.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez etizen.pl albo etizen.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu Gwarancji

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje każdorazowo w opisie produktu na stronie etizen.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym na stronie internetowej w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

2. Informacje na temat warunków gwarancji etizen.pl znajdują się na stronie etizen.pl w zakładce Gwarancja na produkty.
§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ust. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta Klienta w etizen.pl oraz umowy o zakup e-karty podarunkowej.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

3. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy o e-Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem etizen.pl w sytuacji, w której e-Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od umowy upłynął, etizen.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość wartości e-Karty Podarunkowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o e-Kartę Podarunkową Konsument zobowiązuje się, że do czasu odesłania e-Karty Podarunkowej Klient nie skorzysta z e-Karty Podarunkowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o e-Kartę Podarunkową a zwrotem e-Karty Podarunkowej etizen.pl Konsument zrealizował e-Kartę Podarunkową, etizen.pl będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Konsumentowi kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Konsument wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej.

§ 9 Zwrot zużytego sprzętu elektronicznego

1. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w etizen.pl i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@etizen.pl w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez etizen.pl dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

1. Podane przez Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) dane osobowe, Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Klienci mogą przeglądać etizen.pl oraz zamieszczone w nim oferty bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji, w tym w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym etizen.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez etizen.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym etizen.pl.

4. etizen.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym etizen.pl a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody także w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez etizen.pl reguluje Polityka Ochrony Prywatności stanowiąca Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez etizen.pl w ramach etizen.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
c. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
d. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.

2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3 .Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Postanowienia Końcowe

1. etizen.pl ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej www.etizen.pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Klientów następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w etizen.pl nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

2. etizen.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach etizen.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez etizen.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w etizen.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

3. etizen.pl powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail sklep@etizen.pl. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

4. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 listopada 2016 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 25 listopada 2016 r.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. etizen.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. etizen.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności etizen.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. etizen.pl sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem etizen.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w etizen.pl jest Etizen Polska Grzegorz Latacz os.Złote 9/2 58-200 Dzierżoniów
NIP: 882-167-08-52, REGON: 890644478

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością etizen.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach etizen.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w § 3 ust. 4 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w ust. 4.

5. Klienci mogą przeglądać etizen.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w etizen.pl, do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje Konto” (odnośnik „Moje subskrypcje”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter etizen.pl.

8. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera etizen.pl poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Moje subskrypcje”) lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klientów.

9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, etizen.pl może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. W celu obsługi procesu realizacji umowy etizen.pl może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, instytucjom finansowym oferującym zakup produktu w systemie ratalnym, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji, firmom prowadzącym w imieniu i na zlecenie etizen.pl ankiety konsumenckie badające poziom satysfakcji klientów, ich zwyczajów zakupowych.

10. W przypadku uzyskania przez etizen.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z etizen.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, etizen.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

11. etizen.pl zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy etizen.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez etizen.pl innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

12. etizen.pl zapewniaja Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. etizen.pl zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

13. Okazjonalnie, etizen.pl za zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty etizen.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. etizen.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. etizen.pl stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z etizen.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z etizen.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie https://www.etizen.pl/info/polityka-cookies/

ZAŁĄCZNIK nr 2
Prawo odstąpienia od umowy

1.Jeżeli jesteś Konsumentem, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@etizen.pl korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej lub wypełniając Formularz zwrotu dostępny na stronie etizen.pl. w koncie Klienta.

2. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

3. Przesyłkę nadaj na adres: Centrum Dystrybucyjne etizen.pl, ul. Pass 20P, hala 12, 05-870 Błonie lub w przypadku produktów małogabarytowych dostarcz do jednego z naszych Punktów Odbioru Osobistego. Towary małogabarytowe mogą być dostarczone osobiście do jednego z naszych Punktów Odbioru Osobistego, po wcześniejszym uzyskaniu numeru zgłoszenia RMA. Punkty Odbioru Osobistego stanowią jedynie miejsce przyjęcia paczki do dalszej wysyłki. Weryfikacja produktu jak i decyzja o przyjęciu/odrzuceniu zwrotu podejmowana jest w naszym magazynie po otrzymaniu przesyłki. W Punkcie Odbioru Osobistego otrzymasz formularz przyjęcia produktu stanowiący potwierdzenie przekazania paczki do dalszej wysyłki.

4. Informacje na temat zwrotów i reklamacji można uzyskać poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 74 831 00 24.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Magazyn etizen.pl
Etizen Polska
tel. 74 831 00 24
sklep@etizen.pl

Ja ………………………………………………………………………………………………………
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
……………………………………………………………………………………………..….,
numer zamówienia …………………………………………….………..………………..
Data zawarcia umowy to………………………………………………………………….…….,
data odbioru …………………………………………………………..………………….
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………..
Adres…………………………………………………………………………..……………..
Data………………………………………………………………………….……………….

ZAŁĄCZNIK nr 3

Produkty oznaczone kategorią Outlet

1. Outlet to specjalna kategoria produktów, w której można znaleźć szeroką ofertę nowych lub używanych produktów w bardzo atrakcyjnych cenach. Przy każdym produkcie znajduje się dokładna informacja dlaczego produkt trafił do outletu, czy jest nowy, używany, czy posiada wady, jakiego rodzaju, czy jest sprawny oraz jakie warunki rękojmi/gwarancji obowiązują w danym przypadku.

2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma (używany produkt outletowy) odpowiedzialność etizen.pl z tytułu rękojmi jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.